Privacy Statement

Cordaan Thuisdiensten respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voert Cordaan Thuisdiensten de informatieplicht uit vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Algemeen

Dit privacy statement heeft betrekking op:

 • De informatie verzameld door de website van Cordaan Thuisdiensten (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek aan onze website.

 • De wijze waarop Cordaan Thuisdiensten omgaat met uw persoonsgegevens. 

Scope

Dit privacy statement is van toepassing op de toegang tot en het bieden van hulp bij huishouding door Cordaan Thuisdiensten. Cordaan Thuisdiensten is onderdeel van Incluzio. Klik hier voor een overzicht van alle lokale organisaties. 

Wanneer mag Cordaan Thuisdiensten jouw persoonsgegevens verwerken?

Cordaan Thuisdiensten verwerkt alleen uw persoonsgegevens als we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Met verwerken bedoelen we het verzamelen; vastleggen; opslaan; wijzigen; opvragen; raadplegen; gebruiken; verstrekken of wissen en vernietigen van uw persoonsgegevens. Het inrichten en bijhouden van uw dossier valt dus ook onder de werking van de AVG.

 • Voor de toeleiding tot de hulpverlening  is het verwerken van persoonsgegevens ‘noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen’ (artikel 6 lid 1e AVG).

 • Voor de hulpverlening is de verwerking van persoonsgegevens ‘noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust’ (artikel 6 lid 1c AVG). De WMO 2015 is hierbij de wettelijke verplichting. 

 • Bij het uitvoeren van de zorgovereenkomst, dan wel schriftelijk of mondeling (artikel 6 lid 1b AVG).

 • In sommige gevallen vraagt Cordaan Thuisdiensten u toestemming om uw gegevens te verwerken. U mag deze toestemming op ieder moment intrekken. 

Met welk specifiek doel verwerkt Cordaan Thuisdiensten jouw persoonsgegevens? 

Cordaan Thuisdiensten verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • Om de toeleiding naar hulpverlening te realiseren;

 • Het bieden van hulp bij huishouding; 

 • Het uitvoeren van de wettelijke taak vroegsignalering;

 • Het houden van klanttevredenheidsonderzoeken;

 • Het opstellen van rapportages (anoniem) ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en verantwoording richting de gemeente. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Preventie, toeleiding en hulpverlening:

Om hulpverlening te kunnen bieden stelt Cordaan Thuisdiensten een dossier op met uw persoonsgegevens. Wij registreren alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bieden van de hulpverlening en/of ondersteuning. In het dossier verwerken we de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Uw geslacht en geboortedatum;

 • Uw burgerservicenummer (BSN);

 • Identificerende gegevens zoals uw cliëntnummer;

 • Gegevens over uw vergoeding;

 • Uw gezondheidsgegevens, waaronder fysieke en/of mentale gezondheidsinformatie en de hulpvraag;

 • En als wij dit hebben afgesproken, audio- en/of video-opnames

Gegevens die we mogelijk verwerken zijn: 

 • Contactgegevens van ouder(s)/wettelijke verzorger(s) of andere belangrijke contactpersonen, zoals naam, adres en e-mailadres;

Als u onze website bezoekt

 • Als u onze website www.cordaanthuisdiensten.nl bezoekt verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen we om onze onlinediensten aan te kunnen bieden, de website technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van het apparaat waarmee u de website bezoekt, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

 • Op onze website kan u contact- en/of aanvraagformulieren invullen, opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en/of contact met u op kunnen nemen. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens van u: naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Communicatie via sociale media

Wij zijn actief op sociale media zoals X, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn. U kunt via sociale media contact met ons opnemen. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om u deel te laten nemen aan acties en/of activiteiten, om de actie of activiteit uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens van u: (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en producten is het soms nodig om uw gegevens te verwerken. Dit doen we met als doel u op de juiste manier te kunnen ondersteunen en onze hulpverlening te verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over onze dienstverlening of bij een klanttevredenheidsonderzoek. Voor deze ontwikkeling en verbetering:

 • Is het soms noodzakelijk om een externe auditor toegang te verlenen tot enkele dossiers. Hiervoor vraagt Cordaan Thuisdiensten altijd vooraf schriftelijke of mondelinge uw toestemming.

 • Kan het zijn dat de GGD of de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd aangekondigd of onaangekondigd inspecties uitvoert bij Cordaan Thuisdiensten. Hiervoor heeft de Inspectie een wettelijke grondslag, waardoor wij hiervoor geen toestemming nodig hebben van u. Uiteraard proberen we dit zo veel mogelijk anoniem te doen.

 • Vind er regelmatig onderhoud plaats om de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te verbeteren. Hierbij kan het voorkomen dat er persoonsgegevens worden verwerkt en of geanalyseerd. Dit zal anoniem worden gedaan. 

Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

Toegang tot uw dossier hebben: 

 • Medewerkers van Cordaan Thuisdiensten die betrokken zijn bij uw aanmelding en/of het verlenen van de hulpverlening hebben toegang tot uw dossier. 

 • Onderaannemers. Als, in samenspraak met u, gekozen wordt voor een onderaannemer, wordt uw aanmelding doorgestuurd naar deze onderaannemer. Wij doen dit nooit zonder uw toestemming. 

 • Enkele functioneel beheerders van het systeem. Dit doen zij enkel voor het beheer van het systeem/de applicatie. 

 • De externe klachtencommissie (met uw toestemming), tuchtcolleges zoals van SKJ/BIG en de Nationale- en Kinderombudsman in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures. 

Al deze mensen/organisaties hebben getekend voor geheimhouding en zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. 

Met wie mag Cordaan Thuisdiensten mijn persoonsgegevens delen?

Cordaan Thuisdiensten zal uw gegevens nooit delen met derden, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. In veel gevallen vragen wij u hier vooraf schriftelijke toestemming voor.  Indien u door de huisarts of een andere verwijzer naar ons wordt verwezen, kan het zijn dat er een terugkoppeling wordt doorgestuurd naar uw huisarts en/of verwijzer. 

In beperkte gevallen mag Cordaan Thuisdiensten, zonder uw toestemming, persoonsgegevens delen met:

 • Instanties die hier een wettelijke grondslag voor hebben, zoals: de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechtelijke macht en het openbaar ministerie als dat noodzakelijk is voor uw veiligheid. 

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Cordaan Thuisdiensten is in sommige gevallen wettelijk verplicht informatie te verstrekken, zoals aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij een calamiteit of een controle.

 • Anderen. Als een hulpverlener van Cordaan Thuisdiensten vindt dat alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u of een andere betrokkenen kan worden voorkomen, kan de hulpverlener uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de politie.

 • Gemeente. Cordaan Thuisdiensten geeft uw persoonsgegevens (naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan uw gemeente ter controle van de facturering van ons werk.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten behoeve van beleidsdoeleinden worden persoonsgegevens verstrekt aan het Centraal Bureau voor Statistiek. 
   

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Cordaan Thuisdiensten vindt het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd en beschermd. Dit doen we onder andere door:

 • Ervoor te zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

 • Ervoor te zorgen dat onze medewerkers zijn gescreend en zijn gebonden aan geheimhouding door de wet, beroepscodes of een contract;

 • Onze systemen goed te (laten) beveiligen, bijvoorbeeld door internetverbindingen te beveiligen, 2-factor authenticatie te gebruiken, beveiligd te mailen en door vast te leggen wat er in onze systemen gebeurt. Ons klantregistratie systeem beschikt over een NEN 7510 en een ISO 27001 certificaat en garandeert daarmee de informatiebeveiliging. 

 • Blijvend en periodiek aandacht te besteden aan training en bewustwording van onze medewerkers op dit gebied.

 • Bij het gebruik van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zal Cordaan Thuisdiensten in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende technische – en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Cordaan Thuisdiensten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wat zijn jouw privacy rechten? 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kan u indienen via dit formulier 

Na het controleren van uw identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan uw verzoek. Blijkt dat uw dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij deze termijn eenmalig verlengen met twee maanden. Cordaan Thuisdiensten zal u hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen. 

Klachten en vragen

Cordaan Thuisdiensten heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor klachten of vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens kan u, als u er niet uitkomt met uw hulpverlener, contact opnemen met de FG via privacy@incluzio.nl of dataprotection@facilicom.nl. Ook kan u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Cordaan Thuisdiensten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de website van Cordaan Thuisdiensten gepubliceerd.